Aviso legal

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, artigo 10, dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio  a partir de agora sitio web  caminodesolpor. com e. gal está rexistrado a nome de Asociación Profesional de Empresarios  do  Camiño de  finisterre e  Muxia

  en diante O TITULAR

 

DATOS  DO PROPIETARIO DO SITIO WEB.

NOME OU RAZÓN SOCIAL: Asociación Profesional de Empresarios  do  Camiño de  finisterre e  Muxia

CIF: 70413489 G

DIRECCIÓN: Lires,82

C. P.: 15270

LOCALIDADE: Cee

PROVINCIA: A Coruña

PAIS: ESPAÑA

 

CONDICIÓNS DE USO.

De conformidade coa LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN 34/2002 o usuario accede a recibir comunicacións de forma periódica no seu correo electrónico. Se desexa deixar de recibir comunicacións electrónicas de contido comercial e/ou informativo deberá comunicalo mediante correo electrónico dirixido a caminodosolpor@gmail.com  para que a súa petición sexa activada nun prazo máximo de 10 días.

 

I.- Usuarios/  as;

O acceso a e/ou uso do sitio web de  www.  caminodesolpor. com e. gal (ou calquera outro mencionado no apartado 1 deste aviso) atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reservas algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

 

II.- Uso do sitio web, os seus servizos e contidos;

O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen  contravenir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido, o uso do Web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera/a terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

 

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

• A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/ as titulares ou resulte legalmente permitido.

• Calquera vulneración dos dereitos do O TITULAR ou dos seus lexítimos/ as titulares sobre os mesmos.

• A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.

• Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/as usuarios/ as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao sitio web.

 

III.- Modificación unilateral;

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

 

IV.-  Hiperenlaces;

O establecemento de calquera " hiperenlace" entre unha páxina web e o sitio web de estará sometido ás seguintes condicións:

• Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.

• Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o  hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR

• Baixo ningunha circunstancia, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o " hiperenlace" nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

 

V. Exclusión de Garantías e responsabilidade;

O TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

• A falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do Web e/ou dos seus servizos ou contidos.

• A falta de utilidade, adecuación ou validez do Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.

• A existencia de virus, programas  maliciosos ou lesivos nos contidos.

• A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/as usuarios/ as, dos contidos.

• O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.

• A falta de  licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/ as e postos a disposición dos/as usuarios/ as no sitio web.

• O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigacións ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/ as a través do sitio web.

 

VI. Duración;

A duración da prestación do servizo do sitio web e dos servizos é de carácter indefinido.

Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito para, interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo do Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

 

VII. Propiedade Intelectual;

Para os efectos de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera usuario/a ou un terceiro/para considere que se produciu unha violación dos seus lexítimos/ as dereitos pola introdución dun determinado contido no Web, deberá notificar dita circunstancia a caminodosolpor@gmail.com   indicando:

• Datos persoais da persoa interesada titular dos dereitos presuntamente infrinxidos. Se a reclamación preséntaa un terceiro/a distinto da persoa interesada, deberá indicar a representación coa que actúa.

• Indicación dos contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización no Web.

• Acreditación dos citados dereitos de propiedade intelectual.

• Declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

 

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos achegados por terceiros/ as é da exclusiva responsabilidade dos/as mesmos/ as.

 

VIII. Lexislación aplicable e Xurisdición;

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS  DO  CAMIÑO DE FINISTERRE E  MUXIA e o usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo do Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No caso de que o Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS  DO  CAMIÑO DE FINISTERRE E  MUXIA e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Corcubión.  

 

RESPONSABILIDADES

Exención de responsabilidade:

O TITULAR non se fai responsable do contido das páxinas web á que os/as USUARIOS/USUARIAS acceden a través do servizo de Buscador, así como calquera contido publicado polos seus USUARIOS/AS facendo uso do resto de servizos aquí descritos, e en especial do uso que os seus USUARIOS/AS fagan que sexan contrarios á lei, a moral e á orde pública, que infrinxan dereitos de propiedade intelectual, industrial ou conteñan calquera vicio, defecto, virus informático ou rutina de software similar..

O TITULAR non se responsabiliza polos danos e prexuízos de toda natureza que se deban a:

 

• Dada a gratuidade dos servizos ofrecidos polo sitio web, a falta de dispoñibilidade e continuidade polo funcionamento, utilidade e fiabilidade dos Servizos e do SITIO WEB.

• A alteración da privacidade e seguridade na utilización e contidos do SITIO WEB e dos servizos por terceiros/ as alleos aos mesmos de acordo co réxime legal vixente.

• Á falta de veracidade, exactitude,  exhaustividad e actualidade dos contidos ofrecidos por terceiros.

• A presenza de virus ou á presenza doutros elementos falsos nos servizos ofrecidos por terceiros/ as a través do SITIO WEB que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.

• A falta de  licitud, fiabilidade e utilidade dos contidos dos servizos ofrecidos por terceiros/ as a través do mesmo.

• A utilización dos Servizos, do SITIO WEB e os contidos polos/as USUARIOS/AS.

• A información, contidos e servizos aloxados fóra do SITIO WEB, aínda que fosen accesibles desde leste.

• A falta de dispoñibilidade e continuidade polo funcionamento, utilidade e fiabilidade dos Servizos e do SITIO WEB de terceiros colaboradores do TITULAR

 

ALTA NOS SERVIZOS DE SUBSCRICIÓN

ALTA DE USUARIO

Para o procedemento de alta nos SERVIZOS gratuítos ofrecidos por ASOCIACIÓN  PROFESIONAL DE EMPRESARIOS  DO  CAMIÑO DE FINISTERRE E  MUXIA  no seu SITIO WEB, que requiran subscrición, será necesaria a recompilación de datos persoais que o/a USUARIO/A facilitará libre e voluntariamente e que se fará efectiva no Formulario de Subscrición, a cuxos efectos declara que toda a información fornecida á hora de rexistrarse é veraz, completa e precisa. Toda a información dos seus datos persoais será tratada de conformidade ao estipulado no presente apartado e á Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de 1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

No caso de que sexa necesaria a cesión dos datos de carácter persoal da persoa USUARIA por parte de ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS  DO  CAMIÑO DE FINISTERRE E  MUXIA a terceiros, advertirá e solicitará á persoa USUARIA previa e expresamente da cesión, indicando a identidade do  cesionario e a finalidade da cesión. En todo caso, se  revelerán os datos dos/as USUARIOS/USUARIAS por requirimento das autoridades administrativas competentes ou por mandato xudicial.

Ou/a USUARIO/A declara que todos e cada uns dous datos e  informacións  achegados son correctos, e que  coñece e acepta  na  súa  integridade  as  CONDICIÓNS, que  rexerán a partir dá contratación  as  súas  relacións con ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS  DO  CAMIÑO DE FINISTERRE E  MUXIA. O/a USUARIO/A debe aceptar as CONDICIÓNS para iniciar o proceso de rexistro.

 

BAIXA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa lei de servizos da sociedade da información 34/2002 garántese ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo de 10 días desde que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a caminodosolpor@gmail.com